Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden november – januari 2024

Tredje kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning ökar med 5% till 62,0 MSEK (59,0 MSEK) • Bruttomarginalen uppgick till 45,5 % (45,9 %)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 4,3 MSEK (5,0 MSEK)• Koncernens rörelsemarginal

Tredje kvartalet i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning ökar med 5% till 62,0 MSEK (59,0 MSEK) 
• Bruttomarginalen uppgick till 45,5 % (45,9 %)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 4,3 MSEK (5,0 MSEK)
• Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 7,0 % (8,5 %)
• Resultat per aktie (EBITDA) uppgick till 0,39 SEK

Perioden 1 maj till 31:e januari i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning ökar med 6,5 % till 160,7 MSEK (150,9 MSEK) 
• Bruttomarginalen uppgick till 45,6 % (42,9 %)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 13,7 MSEK (8,0 MSEK)
• Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 8,5 % (5,3 %)
• Resultat per aktie (EBITDA) uppgick till 1,22 SEK

VD KOMMENTERAR
Purefun fortsätter leverera tillväxt i Q3 trots tuffa jämförelsetal mot föregående år, omsättningen ökar med 5% till 62 MSEK och vi redovisar ett EBITDA resultat på 4,3 MSEK.

Under perioden märkte vi en försvagad försäljning av produkter med högre prispunkt såsom adventskalendrar, vilket säkerligen kan tillskrivas det ekonomiska läget våra kunder mötte. Trots denna utmaning visar våra satsningar och fokus på Black Friday- och julhandelskampanjer en imponerande försäljning. Så även om vi hade en tuff inledning av perioden har vi lyckats navigera oss genom dessa utmaningar och avslutar Q3 med en ökning jämfört med föregående år.

Vi har under kvartalet fortsatt vårt arbete med den geografiska expansionen med lanseringar av fler butiker i Norden och vi är sedan en tid tillbaka etablerade i Polen och Baltikum under valda varumärken. Vi ser positiv respons från kunder på våra nyligen etablerade butiker utomlands och kommer att fortsätta vår internationaliseringsresa under 2024.En förändring i våra kostnader under perioden jämfört med föregående år är den ökade personalkostnaden. Detta beror på de organisatoriska förändringar vi gjort där vi har stärkt vårt e-handelsteam, men också en strategisk minskning av vårt beroende av externa konsulter. Våra kostnader har till viss del flyttats från övriga externa kostnader till personalkostnader på grund av rekrytering av egenanställd personal i stället för konsulter. Denna satsning kommer på sikt optimera våra kostnader inom flera områden men också stärka vår interna kompetens, vilket positionerar oss väl för att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Vi har haft ett särskilt fokus på att minska våra system och IT-kostnader den senaste tiden. Genom att utveckla egna system anpassade för egna verksamheten i stället för att förlita oss på externa tjänster siktar vi på långsiktiga besparingar och ökad flexibilitet. Inriktningen mot att utveckla med interna resurser och minska externa beroenden är en viktig del av vår strategi att bli mer snabbfotade i en ständigt föränderlig marknad.

Som nytillträdd VD i Purefun sedan första februari 2024 har jag ägnat mig åt att sätta mig in i gruppens bolag. En viktig del av denna process har varit att förbereda och planera inför vårt nya bokföringsår som inleds första maj. Det har varit fullt fokus inte bara på att förstå de olika verksamheternas nuvarande ställning och potential, men också på budget- och marknadsarbete.

Genom budgetarbetet har vi identifierat nyckelområden där vi kan effektivisera och göra kostnadsbesparingar, samtidigt som vi säkerställer att varje bolag inom gruppen är optimalt positionerat för tillväxt framöver. Marknadsarbetet har varit lika prioriterat, med en strategi om att öka e-handelsbolagens synlighet och attraktion på respektive marknad framöver. Med dessa insatser strävar vi efter att inte bara stärka Purefuns marknadsposition men också säkerställa en hållbar och lönsam tillväxt inför och under det kommande bokföringsåret.

Jag ser fram emot att leda Purefun framöver och fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra vårt erbjudande till kunderna. Med en stabil grund och en dedikerad personal är jag övertygad om att vi kommer fortsätta att leverera starka resultat och skapa värde för våra aktieägare.

Tobias Fransson, VD.

Delårsrapport Q3 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Tobias Fransson, VD
Email: tobias@purefun.se

Om Purefun Group
Purefun är en expanderande e-handelsgrupp med tydligt fokus på Norden. Som en ledande aktör inom området för sexuell hälsa, driver Purefun framstående varumärken som Vuxen och Blushme Woome. Bolaget har även en betydande närvaro inom hundproduktsegmentet genom Doggie i Sverige och Norge, samt inom fest- och presentmarknaden med butikerna Partyninja, Kalaslagret och RoligaPrylar.se.

Inom koncernen finns även The Swede Company, som tillverkar massageoljor och glidmedel i egen fabrik belägen i Skåne. Med en innovativ och tillväxtorienterad strategi, är Purefun's vision att stärka sin position som en framstående e-handelsaktör. För mer information, besök Purefun Groups webbplats på www.purefungroup.com
 
Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-03-27 8:30:00 GMT+1.