IPO

Disclaimer

Du önskar få tillgång till del av Purefun Group AB (publ):s hemsida innehållande information och dokument hänförliga till erbjudandet att teckna aktier i samband med noteringen av Purefun Groups aktier på Nasdaq First North Growth Market.


Informationen på denna del av Purefun Groups webbplats är föremål för restriktioner och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.


Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.


Ange det land du är bosatt i: