Purefun Group AB

Läs våra senaste
nyheter här

Alla
Reglerad
Icke-reglerad

Purefun Group lanserar fest och kalasbutiken PartyNinja.com

Purefun Group AB (publ) presenterar det senaste tillskottet till sin e-handelsportfölj – fest och kalasbutiken PartyNinja.com

Purefun Group lanserar Activewear varumärket Mighty Solo.

Purefun Group AB (publ) presenterar det senaste tillskottet till sin e-handelsportfölj - activewear varumärket Mighty Solo, som nu lanseras på domänen MightySolo.com

Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden augusti – oktober 2022

Andra kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning ökar med 26,5% till 50,0 MSEK (39,5 MSEK). Den organiska tillväxten uppgick till 6%• Bruttomarginalen uppgick till 38,4% (45,1%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK

Purefun Group lanserar Woo Me i Baltikum.

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) lanserar Woo Me inom segmentet sexuellt välbefinnande i Baltikum

Purefun Group skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt med lansering av Woo Me i Polen.

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar utanför Norden med bolagets varumärke Woo Me inom segmentet sexuell hälsa

Kommuniké från årsstämman i Purefun Group AB (publ) den 21 oktober 2022

Purefun Group AB (publ), org.nr. 556687-2577 höll årsstämma idag, fredagen den 21:a Oktober 2022. Stämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.purefungroup.com. Nedan följer en sammanfattning över de huvudsakliga beslut som fattades

Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden maj – juli 2022.

Första kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning ökar med 24,9% till 41,8 MSEK (33,5 MSEK). Den organiska tillväxten var 3%• Bruttomarginalen uppgick till 44,3% (45,3%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK (2,2

Aktieägarna i Purefun Group AB (publ), org.nr 556687-2577 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredag den 21 oktober 2022.

Styrelsen har med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i förhand i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 21 oktober 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd

Purefun Group publicerar årsredovisning 2021/2022

Purefun Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2021/2022

Purefun Group lämnar bokslutskommuniké för perioden maj 2021 – april 2022.

Fjärde kvartalet i sammandrag

Kommuniké från extra bolagsstämma i Purefun Group AB (Publ)

Extra bolagsstämma i Purefun Group AB (publ) hölls idag, fredagen den 20 maj 2022. Stämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller av utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut

Kallelse till extra bolagsstämma i Purefun Group AB (publ)

Aktieägarna i Purefun Group AB (publ), org.nr 556687-2577, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 maj 2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredag den 20 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd

Purefun Group förvärvar snabbväxande e-handelsbolaget Woo Me med en omsättning om 39MSEK 2021/2022

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av e-handelsbolaget Woo Me. Köpeskillingen för aktierna skall erläggas genom emission av 1 200 000 aktier i Purefun samt en kontantköpeskilling om 2.5MSEK

Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden maj 2021 – januari 2022.

Tredje kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning uppgick till 46,5 MSEK (43,2 MSEK) en tillväxt med 7,6% mot föregående år. • Bruttomarginalen uppgick till 42,2 % (49,1 %)• Koncernens resultat (EBITDA) exklusive noteringskostnader uppgick till 3,3 MSEK (4,4 MSEK)• Resultat

Purefun Group förvärvar Sexleksakeroutlet.se

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) förvärvar Sexleksakeroutlet.se av Eprix AB (inkråmsförvärv). Köpeskilling för tillgångar och varulager ska erläggas genom en kontant köpeskilling om 2,3 MSEK

Purefun Group förvärvar RoligaPrylar.se

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar till nya produktkategorier genom förvärv av Roliga Prylar Sweden ABs tillgångar (inkråmsförvärv). RoligaPrylar.se är en e-handelsbutik för roliga prylar, presenter och merchandise

Purefun Group förvärvar Kalaslagret.se

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar till nya produktvertikaler genom förvärv av Kalaslagret HBs tillgångar (inkråmsförvärv). Kalaslagret är en e-handelsbutik för kalasprodukter. Köpeskilling för tillgångar och varulager i Kalaslagret ska erläggas genom en kontant köpeskilling om 0,825 MSEK

Stabiliseringsåtgärder har utförts och övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats samt stabiliseringsperioden avslutas.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG

Purefun Group förvärvar varumärket Mighty Solo

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar till nya produktkategorier genom förvärv av varumärket ”Mighty Solo” från 107 Years AB. Mighty Solo är ett träningsmärke för kvinnor med försäljning främst i Norden och Sydkorea. Köpeskilling för immateriella tillgångar ska erläggas genom en kontant köpeskilling om 0,2 MSEK

Purefun Group: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 14 februari 2022, inleds handeln i Purefun Group AB (publ) (”Purefun Group” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Purefun Groups aktie har ISIN-kod SE0017232838 och handlas under kortnamnet PURE

Purefun Groups erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 14 februari

Purefun Group AB (publ) (”Purefun Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att förvärva aktier i Purefun Group har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 12 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades Erbjudandet till cirka 335 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 190 MSEK

Purefun Group offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Purefun Group AB (publ) (”Purefun Group” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). I anslutning till noteringen avser Bolaget tillsammans med Purefun Groups grundare Michael och Catharina Ahlén att, genom bolaget Money Never Sleeps Holding AB (”Säljande Aktieägare”) genomföra ett erbjudande av befintliga aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 27 januari till och med den 10 februari 2022 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 14 februari 2022

Årsredovisning 2021

Delårsrapport Q2 2021

Årsredovisning 2020

Prenumera på rapporter & pressmeddelanden