Om Purefun

Bolagsordning för Purefun Group AB

Org.nr 556687-2577


Antagen på bolagsstämma den 31 oktober 2021.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Purefun Group AB. Bolaget är publikt (publ).


§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Laholm.


§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhetsföremål är att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag och därmed förenlig verksamhet samt att direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva grossist och detaljhandel på internet med brett sortiment till konsumenter och företag, bedriva fotografisk verksamhet, inklusive utgivning och publicering, bedriva transport-, speditions-, logistik- och lagerhållningsverksamhet, bedriva personaluthyrning, personalrekrytering samt utbildnings- och coachverksamhet, bedriva tillverkning, import och försäljning av kosmetiska produkter, hygien- och intimprodukter, inredningsprodukter och presentartiklar, bedriva handel med värdepapper och äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förening verksamhet.


§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.


§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.


§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan suppleanter.


§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.


§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.


Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.


§ 9 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman. Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.


§ 10 Bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Laholm eller Helsingborg.


Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.


På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Godkännande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringspersoner.

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
  förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommandefall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 10. Val av styrelse och revisorer.

 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
  bolagsordningen.


§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 maj – 30 april.


§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).