Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.


Årsstämma ska hållas inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt Purefun Groups bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Purefun Groups webbplats.


Att kallelse till bolagsstämma har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämmor 2022