Purefun Group lämnar bokslutskommuniké för perioden maj 2023 – april 2024

Fjärde kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning uppgick till 43,7 MSEK (44,4 MSEK) en minskning med -1,5% mot föregående år.• Bruttomarginalen uppgick till 48,8% (45,7%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (4,3

Fjärde kvartalet i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 43,7 MSEK (44,4 MSEK) en minskning med -1,5% mot föregående år.
• Bruttomarginalen uppgick till 48,8% (45,7%)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (4,3 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till 0,31 SEK

Perioden 1 maj - 30 april 2024
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 204,4 MSEK (195,2MSEK) en ökning med 4,7% mot föregående år.
• Bruttomarginalen uppgick till 46,3 % (43,6 %)
• Koncernens resultat för avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 16,8 MSEK (12,3 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till 1,50 SEK

VD-kommentar
 
Purefun Group summerar bokslutsåret 23/24 med fortsatt lönsam tillväxt och vår omsättning passerar för första gången 200 MSEK. Vi summerar ökningen med 4,7% till 204,4 MSEK samtidigt som EBITDA resultatet ökar med 36,5% till 16,8 MSEK för helåret.
 
Vi har under året mött ett tufft makroekonomiskt klimat vilket har varit speciellt kännbart på den svenska marknaden. Omsättningen under året har varit organisk och vi har jobbat på att stärka vårt grunderbjudande utan tilläggsförvärv. Vi har framgångsrikt parerat en svagare hemmamarknad med starkare tillväxt på våra marknader utanför Sverige vilket också möjliggjort en starkare bruttomarginal.
 
Stärkt marginal trots utmanande år för konsumenterna
Under det gångna bokslutsåret har vi mött ett utmanande klimat för konsumenterna. Vi har därför intensifierat vårt arbete på våra nordiska och europeiska marknader där vi fortsatt ser god potential att ta marknadsandelar. Med fortsatt geografisk expansion ser vi dels en stor tillväxtpotential, dels en viktig differentiering av affären. Den internationella expansionen i kombination med effektiviseringar i verksamheten har möjliggjort förstärkning av lönsamheten som under bokslutsåret ökat EBITDA-marginalen till 8,2 % från 6,3 % året dessförinnan.
 
Purefun Q4
Vi är inte nöjda med våra försäljningstal under sista kvartalet som landade på -1,5 % mot föregående år men vi ser samtidigt bättre momentum på flera av våra butiker i Norden, Baltikum & Polen. Parallellt med dessa satsningar kommer vi framåt att lansera vårt erbjudande inom sexuell hälsa till fler europeiska länder. Trots att omsättningen inte når våra mål så bibehåller vi en stark bruttomarginal på 48,8 % (45,7 %) vilket indikerar att vi har en stabil affärsmodell med stor potential för framtida tillväxt.
 
Egna varumärken
Vi fortsätter att öka försäljningsandelen av egna varumärken och har intensifierat arbetet genom vår inköpsfunktion i Asien. Vi identifierar kontinuerligt luckor på våra marknader som vi strävar efter att fylla med egenproducerade produkter vilket inte bara ger våra kunder unika erbjudanden utan även stärker våra marginaler. Som en ledande aktör förväntar sig kunden det bästa sortimentet vilket vi ständigt förbättrar för att kunna skapa det starkaste kunderbjudandet.
 
Lönsam tillväxt
Vi ser ödmjukt på framtiden och är väl förberedda oavsett hur makroekonomin utvecklas. Vi har växt till en solid e-handelsgrupp inom flertalet kategorier på flertalet marknader. Vi har många verktyg till vårt förfogande för att fortsätta vår tillväxtresa framåt både på befintliga och nya marknader.
 
Framtida expansion
Sexuell hälsa kommer fortsatt att vara vår huvudsakliga prioritering men vi växer fortsatt inom övriga kategorier. Med en fortsatt stark bas i de nordiska länderna ser vi framåt en stor tillväxtmöjlighet i vår internationaliseringsresa som fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. Vi har idag byggt vår verksamhet för skalbarhet och kan därför expandera på nya marknader utan att behöva göra större investeringar. Våra skalbara system och eget logistikcenter är dimensionerade för att hantera betydligt större volymer vilket positionerar oss väl för framtida expansion.
 
Jag önskar alla en härlig sommar,
Tobias Fransson, VD

Bokslutskommuniké Q4 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Tobias Fransson, VD
Email: tobias@purefun.se

Om Purefun Group
Purefun är en expanderande e-handelsgrupp med tydligt fokus på Norden. Som en ledande aktör inom området för sexuell hälsa, driver Purefun framstående varumärken som Vuxen och Blushme Woome. Bolaget har även en betydande närvaro inom hundproduktsegmentet genom Doggie i Sverige och Norge, samt inom fest- och presentmarknaden med butikerna Partyninja, Kalaslagret och RoligaPrylar.se.

Inom koncernen finns även The Swede Company, som tillverkar massageoljor och glidmedel i egen fabrik belägen i Skåne. Med en innovativ och tillväxtorienterad strategi, är Purefun's vision att stärka sin position som en framstående e-handelsaktör. För mer information, besök Purefun Groups webbplats på www.purefungroup.com
 
Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-06-28 8:00:00 GMT+2.