Purefun Groups erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 14 februari

Purefun Group AB (publ) (”Purefun Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att förvärva aktier i Purefun Group har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 12 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades Erbjudandet till cirka 335 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 190 MSEK

”Vi är väldigt stolta över det stora intresset som visats för Purefun Group under hela noteringsprocessen. Jag ser fram emot att förverkliga visionen om att bygga en e-handelsgrupp med e-handel inom fler produktkategorier och börsintroduktionen är ett viktigt steg för Bolagets fortsatta utveckling i att förverkliga denna vision. Jag vill passa på och önska alla nya aktieägare varmt välkomna - resan har bara börjat.", kommenterar Michael Ahlén, VD.

Utfall av Erbjudandet
Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 10 februari 2022. Erbjudandet omfattade högst 2 500 000 befintliga aktier, inklusive en övertilldelningsoption om 228 000, som erbjöds av säljande aktieägare Money Never Sleeps Holding AB. Försäljningen motsvarade ett värde om totalt 62,5 MSEK. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 25,0 SEK, motsvarande en värdering på Bolaget om 250 MSEK. Då Erbjudandet övertecknades har Bolaget beslutat att nyttja övertilldelningsoptionen till fullo.

Teckningsåtaganden
Innan anmälningsperioden påbörjades hade Purefun Group erhållit teckningsåtaganden avseende Erbjudandet från externa investerare motsvarande totalt 40,9 MSEK, vilket motsvarade cirka 72 procent av Erbjudandet.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av förvärvade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 januari 2022. Totalt har cirka 3 000 konton tilldelats. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner från respektive förvaltare och bank.

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 februari 2022

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan Lago Kapital Oy komma att övertilldela aktier genom övertilldelningsoptionen eller genomföra andra transaktioner i syfte att stödja marknadspriserna på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Growth Market och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel med aktierna på Nasdaq First North Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Lago Kapital Oy har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras för att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställs i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts, om de har utförts, ska Lago Kapital Oy offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5 (4) i Europeiska unionens marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Lago Kapital Oy, genom Bolaget, att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder genomfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt inom vilket prisintervall som stabiliseringstransaktionerna genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Purefun Groups Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ahlén, VD, Purefun Group AB (publ)
E-post: michael@purefun.se
Telefon: +46 70 032 00 00

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Purefun Group eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

[1] Med tillgängliga aktier avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de aktier som tilldelats teckningsåtagare.

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-11 7:00:00 GMT+1.