Purefun Group offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Purefun Group AB (publ) (”Purefun Group” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). I anslutning till noteringen avser Bolaget tillsammans med Purefun Groups grundare Michael och Catharina Ahlén att, genom bolaget Money Never Sleeps Holding AB (”Säljande Aktieägare”) genomföra ett erbjudande av befintliga aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 27 januari till och med den 10 februari 2022 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 14 februari 2022

Bolaget har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 40,9 MSEK, motsvarande 72 procent av Erbjudandet.

EU-tillväxtprospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Purefun Groups (www.purefungroup.com) webbplats. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet
Purefun Group är en koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt på den nordiska e-handelsmarknaden inom främst segmentet vuxenleksaker och Bolaget driver den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Purefun Group erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken till ett konkurrenskraftigt erbjudande. Ett annat segment som Bolaget är verksamt på är det för djurprodukter. Bolaget driver e-handelsplattformen DOGGIE som är en återförsäljare av hundprodukter. Sedan grundandet har Bolaget ökat sin nettoomsättning tvåsiffrigt årligen och under samtliga år gjort vinst.

Purefun Group har varit privatägt sedan det bildades och under denna tid har Bolaget kontinuerligt vidareutvecklat sin affärsmodell för att fortsätta växa. Purefun Group bedömer framtida tillväxtmöjligheter som goda, såväl på den svenska hemmamarknaden som internationellt. Bolaget har utöver primära e-handelsplattformen Vuxen en tillväxtstrategi för etablering inom nya produktsegment, med både multi-brandstrategi och varumärken som säljs direkt-till-konsument (DTC).

Bolagets ledning och styrelse anser att det nu är en lämplig tidpunkt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Ett motiv till noteringen och Erbjudandet är att bredda ägarbasen. Styrelsen bedömer att en notering kan bidra till ökad kännedom om Bolaget samt öka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i ledande befattning. Ett annat motiv är att noteringen erbjuder Bolaget en utökad tillgång till kapitalmarknaden i den mån det skulle bli aktuellt med kapitalanskaffning för att möjliggöra initiativ för att ytterligare stärka Bolagets kunderbjudande, marknadsposition eller tillväxt.

Erbjudandet omfattar uteslutande befintliga aktier som erbjuds av Säljande Aktieägare. Ingen likvid kommer att tillföras Bolaget som en följd av Erbjudandet. Erbjudandet innebär att Säljande Aktieägare minskar dess ägande i Bolaget från cirka 99 procent till cirka 76 procent (cirka 74 procent om Övertilldelningsoptionen utnyttjas).

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 2 272 000 befintliga aktier motsvarande cirka 56,8 MSEK och cirka 22,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.
 • Övertilldelningsoption: Därtill erbjuds en övertilldelningsoption om ytterligare högst 228 000 befintliga aktier motsvarande cirka 5,7 MSEK.
 • Teckningskurs: 25,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Säljande aktieägare: Säljande aktieägare är Money Never Sleeps Holding AB, som kontrolleras i sin helhet av Purefun Groups grundare Michael samt Catharina Ahlén. I det fall erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo kommer säljande aktieägare att äga cirka 74 procent av Bolaget efter erbjudandet.
 • Värdering: Cirka 250 MSEK.
 • Lock-up: Säljande aktieägare har åtagit sig, med undantag för de aktier som säljs i Erbjudandet, att inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning under en period om 24 månader från första dag för handel i aktien på First North. Övriga aktieägares innehav, motsvarande cirka 1 procent av Bolaget, regleras av ett aktieägarprogram där aktieinnehavarna inte har full disponering av innehavet förrän tidigast 36 månader efter första handelsdag.
 • Minsta förvärvspost: Minsta förvärvsspost är 220 aktier, motsvarande 5 500 SEK.
 • Teckningsåtaganden: 40,9 MSEK, motsvarande 72 procent av Erbjudandet.
 • Anmälningsperiod: 27 januari 2022 – 10 februari 2022.
 • Offentliggörande av utfallet: Omkring den 11 februari 2022.
 • Likviddag: 11 februari 2022.
 • Första handelsdag: Preliminärt den 14 februari 2022 på First North.

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan Lago Kapital Oy komma att övertilldela aktier genom övertilldelningsoptionen eller genomföra andra transaktioner i syfte att stödja marknadspriserna på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på First North och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel med aktierna på First North och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Lago Kapital Oy har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras för att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställs i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts, om de har utförts, ska Lago Kapital Oy offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5 (4) i Europeiska unionens marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Lago Kapital Oy, genom Bolaget, att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder genomfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt inom vilket prisintervall som stabiliseringstransaktionerna genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Purefun Groups Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ahlén, VD, Purefun Group AB (publ)
E-post: michael@purefun.se
Telefon: +46 70 032 00 00

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Purefun Group eller någon annan.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.