Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden maj 2021 – januari 2022.

Tredje kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning uppgick till 46,5 MSEK (43,2 MSEK) en tillväxt med 7,6% mot föregående år. • Bruttomarginalen uppgick till 42,2 % (49,1 %)• Koncernens resultat (EBITDA) exklusive noteringskostnader uppgick till 3,3 MSEK (4,4 MSEK)• Resultat

Tredje kvartalet i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 46,5 MSEK (43,2 MSEK) en tillväxt med 7,6% mot föregående år.
• Bruttomarginalen uppgick till 42,2 % (49,1 %)
• Koncernens resultat (EBITDA) exklusive noteringskostnader uppgick till 3,3 MSEK (4,4 MSEK)
• Resultat per aktie exklusive noteringskostnader uppgick till 0,33 SEK

Perioden 1 maj - 31 januari 2022
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 119,5 MSEK (108,3 MSEK) en tillväxt med 10,3% mot föregående år.
• Bruttomarginalen uppgick till 43,9 % (46,5 %)
• Koncernens resultat (EBITDA) exklusive noteringskostnader uppgick till 10,1 MSEK (11,6 MSEK)
• Resultat per aktie exklusive noteringskostnader uppgick till 0,9 SEK

VD KOMMENTERAR
Det är med glädje vi lämnar den första kvartalsrapporten som noterat bolag. Noteringen på Alla Hjärtans dag den 14 februari var både symbolisk och en viktig milstolpe i Bolagets historia.

Verksamhetsåret har präglats av förberedelser för att realisera visionen om att bli ett nytt power-house inom e-handel med en grupp av e-handelsbutiker inom flera vertikaler. Det första steget togs i Juni månad då vi flyttade lagerverksamheten till vårt nya moderna lager i Torup där vi tillsammans med E-motions byggt upp en effektiv lagerautomation anpassad för e-handel med hög genomströmning av beställningar. Under höst och vinter har Bolaget arbetat intensivt med förberedelser inför att bli ett noterad bolag vilket har tagit mycket tid och fokus för organisationen. Jag är glad att vi nu har avklarat denna milstolpe och kan fokusera fullt ut på tillväxt och bygga vår e-handelsgrupp.

Tillväxten årets första nio månader var 10,3% trots att vi möte utmaningar inom varuförsörjning och tuffa tillväxttal från föregående period, vi är nöjda med utfallet även om vi siktar högre nu när vi återigen har full fokus på tillväxt efter noteringen är avklarad.

Lönsam tillväxt
Kostnaden för köpt trafik ökade under hösten på grund av högre klickpriser, i december påbörjades ett större arbete med att få upp lönsamheten (ROAS) arbetet fortgår men har redan givit resultat med ett högre ROAS som ligger närmare där vi var innan hösten, vilket innebär att vi får ut mer försäljning per spenderad marknadsföringskrona. Samtidigt har vi utvärderat de marknadskanaler vi köper utrymme i och förbättrat vår marknadsmix för 2022.

Förvärv
Vi har hunnit med fyra mindre förvärv den första månaden som noterat bolag, butikerna Kalaslagret & RoligaPrylar verkar inom en produktkategori där vi redan hade tagit ett beslut om att etablera oss vilket gjorde beslutet lätt då de kompletterar och skyndar på vår etableringen inom kategorin. Sexleksakeroutlet kompletterar Vuxen’s erbjudande med en butik som attraherar kunder som letar efter ett lägre pris. Förvärvet av träningsmärket Mighty Solo är oppurtunistiskt då kostnaden är försumbar kontra möjlig uppsida vid ett lyckat utfall. Kostnaden för bolaget att inom befintlig infrastruktur göra en satsning är framförallt på marknadsföringssidan vilket vi kan kontrollera så vi håller oss inom de budget ramar vi kan acceptera för att testa marknaden, vi ser med stor tillförsikt vad vi kan åstakomma med Mighty Solo under året även om vi är ödmjuka inför att det är en nisch med duktiga och starka aktörer som har ett par års försprång. Integration av förvärven sker under Q4 och vi kommer börja se effekterna av dem under kommande Q1 period.

Omvärldsfaktorer
Den humanitära katastrofen i Ukraina påverkar främst den Ukrainska befolkningen på ett fruktansvärt sätt men får även följdverkningar på vår hemmamarknad med stigande energi och bränslepriser samt en hög inflation som begränsar köputrymmet för många konsumenter. Vi tar höjd för att det på kortsikt skapar en osäkerhet hos konsumenter som eventuellt kan påverka köplusten på kortsikt, när detta skrivs ser vi dock ingen större påverkan på försäljningen. Historiskt har kategorin sexuell hälsa som idag står för majoriteten av omsättningen inte påverkats negativt i dåliga tider.

Vi har nu fullt fokus på att genomföra vår ambitiösa treårs plan och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, vi har ett tydligt mål och fokuserar på målet och inte enskilda kvartal även om de är viktiga som visar om vi är på rätt väg.

Michael Ahlén VD.

Delårsrapport Q3 finns att ladda ned på https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-25 7:30:00 GMT+1.