Purefun Group förvärvar Kalaslagret.se

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar till nya produktvertikaler genom förvärv av Kalaslagret HBs tillgångar (inkråmsförvärv). Kalaslagret är en e-handelsbutik för kalasprodukter. Köpeskilling för tillgångar och varulager i Kalaslagret ska erläggas genom en kontant köpeskilling om 0,825 MSEK

”Det känns fantastiskt kul att expandera till fest och kalaskategorin med vårt andra förvärv i år. Fest och Kalas är en kategori vi redan påbörjat förberedelser för att expandera till under 2022. Förvärvet av Kalaslagret adderar värdefull kunskap inom kategorin och möjliggör för Bolaget att accelerera vårt inträde i denna produktvertikal, vi ser stor potential i kalas och festkategorin“ – kommenterar Michael Ahlen, VD.

Bakgrund och motiv
En del av Bolagets tillväxtstrategi är att identifiera nya produktvertikaler. Bolaget har föravsikt att etablera sig inom kategorin Kalas och Festprodukter, förvärvet av Kalaslagret.se är ett sätt för Bolaget att snabbt få tillgång till etablerade internationella leverantörskontakter samt en befintlig e-handelslösning för en snabb lansering inom kategorin, Förvärvet är ett första steg i en större satsning i produktkategorin Kalas och Fest.

Om förvärvet
Köpeskillingen uppgår till 0,825 MSEK och omfattar immateriella rättigheter, leverantörskontakter, e-handelsbutik samt varulager. Befintligt varulager uppgår till 0,4 MSEK av köpeskillingen.

Kalaslagret.se kommer integreras i Bolagets infrastruktur såsom lager, logistik, kundtjänst, och digital marknadsföring.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas slutföras den 1:a Mars 2022.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-22 8:45:00 GMT+1.