Kommuniké från extra bolagsstämma i Purefun Group AB (Publ)

Extra bolagsstämma i Purefun Group AB (publ) hölls idag, fredagen den 20 maj 2022. Stämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller av utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens beslut om en riktad emission av 1 200 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 60 000 kronor. Rätt att teckna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma aktieägare i Brandvillage AB.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2 000 000 nya aktier vid full teckning, fullt utövande av teckningsoptioner respektive full konvertering. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv eller för att kunna genomföra bolagets strategi och förverkliga tillväxtmålen.

Protokoll från extrastämma kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se