Kommuniké från årsstämman i Purefun Group AB (publ) den 27 oktober 2023

Purefun Group AB (publ), org.nr. 556687-2577 höll årsstämma idag, fredagen den 27:e Oktober 2023. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.purefungroup.com. Nedan följer en sammanfattning över de huvudsakliga beslut som fattades

Årsstämman beslutade följande:

  • Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret och att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.
  • Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor från ett registrerat revisionsbolag.
  • Ett årligt styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, skall utgå till ett belopp motsvarande två (2) prisbasbelopp till styrelseordförande och till ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Omval av Niklas Wolfhagen, Martin Zellman, Olle Olsson och Catharina Ahlén till styrelseledamöter.
  • Omval av Niklas Wolfhagen till styrelseordförande.
  • Nyval av Tobias Fransson som styrelseledamot.
  • Omval av Adact Revisorer och Konsulter AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Mikael Sigvardsson som huvudansvarig revisor.
  • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2 000 000 nya aktier vid full teckning, fullt utövande av teckningsoptioner respektive full konvertering. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun är en expanderande e-handelsgrupp med tydligt fokus på Norden. Som en ledande aktör inom området för sexuell hälsa, driver Purefun framstående varumärken som Vuxen och Blushme Woome. Bolaget har även en betydande närvaro inom hundproduktsegmentet genom Doggie i Sverige och Norge, samt inom fest- och presentmarknaden med butikerna Partyninja, Kalaslagret och RoligaPrylar.se.

Inom koncernen finns även The Swede Company, som tillverkar massageoljor och glidmedel i en egen ISO13485-certifierad fabrik belägen i Skåne. Med en innovativ och tillväxtorienterad strategi, är Purefun's vision att stärka sin position som en framstående e-handelsaktör. För mer information, besök Purefun Groups webbplats på www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se