Kommuniké från årsstämman i Purefun Group AB (publ) den 21 oktober 2022

Purefun Group AB (publ), org.nr. 556687-2577 höll årsstämma idag, fredagen den 21:a Oktober 2022. Stämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.purefungroup.com. Nedan följer en sammanfattning över de huvudsakliga beslut som fattades

Årsstämman beslutade följande:

  • Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret och att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.
  • Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor från ett registrerat revisionsbolag.
  • Ett årligt styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, skall utgå till ett belopp motsvarande två (2) prisbasbelopp till styrelseordförande och till ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Omval av Niklas Wolfhagen, Martin Zellman, Olle Olsson och Catharina Ahlén till styrelseledamöter.
  • Omval av Niklas Wolfhagen till styrelseordförande.
  • Omval av Adact Revisorer och Konsulter AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Mikael Sigvardsson som huvudansvarig revisor.
  • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2 000 000 nya aktier vid full teckning, fullt utövande av teckningsoptioner respektive full konvertering. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se