Aktieägarna i Purefun Group AB (publ), org.nr 556687-2577 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredag den 21 oktober 2022.

Styrelsen har med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i förhand i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 21 oktober 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 13 oktober 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 20 oktober 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 20 oktober 2022.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få delta i extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 17 oktober 2022. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.purefungroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 20 oktober 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Purefun Group AB (publ), Michael Ahlén, Henckels torg 3, 252 36 Helsingborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@purefungroup.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www. purefungroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringspersoner
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande
  a) av antalet styrelseledamöter
  b) av antalet revisorer
 9. Fastställande
  a) av arvoden åt styrelse
  b) av arvoden åt revisorer
 10. Val av
  a) styrelse
  b) revisor
 11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission


Förslag till beslut

Pkt 1.
Valberedningen föreslår Niklas Wolfhagen till ordförande vid stämman.

Pkt 2.
Styrelsen föreslår att den röstlängden som godkänns är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken från Euroclear samt mottagna röster, kontrollerade av ordföranden och utsedd(a) justeringsperson(er).

Pkt 3.
Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses, och att Kjell Grüneberger väljs som justeringsperson.

Pkt 7b. 
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022.

Pkt 8a.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Pkt 8b.
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till Bolagets revisor.

Pkt 9a.
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda inom något av koncernens bolag

Pkt 9b.
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Pkt 10a. 

 1. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamot Martin Zellman
 2. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamot Olle Olsson
 3. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamot Catharina Ahlén
 4. Valberedningen föreslår omval av ordförande Niklas Wolfhagen

Pkt 10b.
Valberedningen förslår omval av Adact Revisorer & Konsulter AB som revisor med Mikael Sigvardsson som huvudansvarig revisor för bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Pkt 11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2 000 000 nya aktier vid full teckning, fullt utövande av teckningsoptioner respektive full konvertering. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv eller för att kunna genomföra bolagets strategi och förverkliga tillväxtmålen. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt. Bemyndigandet medför en högsta möjlig utspädning ökning av det totala antalet aktier och röster i bolaget med ca 15,1 %.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare har rätt, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Purefun Group AB (publ), Michael Ahlén, Henckels torg 3, 252 36 Helsingborg eller via epost till ir@purefungroup.com senast den 11 oktober 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.purefungroup.com senast söndagen den 16 oktober 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin posteller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, poströstningsformulär samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på Henckels Torg 3, 252 36 Helsingborg, och på Bolagets hemsida www.purefungroup.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman se den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Purefun Group AB (publ)
Helsingborg i september 2022
Styrelsen